Naisiin kohdistuva vihapuhe

Vuoden 2020 Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan teema on naisiin kohdistuva vihapuhe. Kampanjassa keskitymme erityisesti rodullistettuihin ja maahanmuuttajataustaisiin naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen.

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää Valoa, ei väkivalta -webinaarin naisiin kohdistuvasta vihapuheesta 25.11. klo 17-18.30. ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT

 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on vihapuhe?

Vihapuhe on viestintää, joka levittää, yllyttää, edistää tai oikeuttaa vihaa uhkaavalla ja loukkaavalla tavalla. Vihapuhe voi olla rikos tai yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Häirintä ja vihapuhe ovat vahvasti linkittyneitä toisiinsa.

Naiset ja vähemmistöryhmiin, kuten etnisiin, uskonnollisiin, sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat yleisemmin vihapuheen kohteina. Naisiin kohdistuvaan vihapuheeseen liittyy usein seksuaalista häirintää tai seksuaalisella väkivallalla uhkailua.

Vihapuhe on merkittävä este tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle.

Vihapuheen vaikutukset

Vihapuhe voi vaikuttaa sen kohteisiin monin eri tavoin. Vihapuhe mm. vähentää yleistä turvallisuuden tunnetta, vahingoittaa psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä heikentää viranomaisluottamusta. Vihapuheen seurauksena sen kohteet saattavat välttää tietyissä paikoissa liikkumista, vähentää sosiaalista kanssakäymistä sekä peitellä omaan vähemmistöryhmään kuulumista. Vihapuhe vähentää tahtoa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Vihapuhe vaikuttaa haitallisesti yksilöihin, mutta myös koko yhteiskuntaan. Se ei ole koskaan hyväksyttävää.

Vihapuheeseen puuttuminen

Vihapuheeseen ja häirintään on tärkeä puuttua lainsäädännöllä, mutta jokaisella on merkittävä rooli ja vastuu tehdä oma osa vihapuheen tunnistamisessa, siihen puuttumisessa ja vihapuheen kohteiden tukemisessa. On tärkeää lisätä tietoisuutta vihapuheesta ja toimintavalmiuksia siihen puuttumisesta. Päättäjien, viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien vastuuta ei voi vähätellä – vaikuttajien on tunnistettava oma vaikutuksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vastuunsa vihapuheen kitkemiseen.

Mitä teet, kun kohtaat vihapuhetta:

Älä jää yksin, vaan kerro asiasta luotettavalle henkilölle. Hae apua ja tukea tilanteeseen. Ilmianna julkaisu somealustalla ja tallenne viesti, kuva tai video. Jos epäilet, että olet joutunut rikoksen uhriksi, voit tehdä sähköisen rikosilmoituksen osoitteessa: https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus

Mistä tukea:

www.mll.fi/nuortennetti

www.riku.fi/

www.someturva.fi/

www.nuortenexit.fi

www.poliisi.fi/nettivinkki

www.syrjinta.fi

www.syrjintatieto.fi

www.naistenlinja.fi/turvaverkko

www.thl.fi/tasa-arvo

 

Lähteet ja lisätietoa:

Building on FRA’s EU-MIDIS II results in Finland https://fra.europa.eu/en/news/2017/building-fras-eu-midis-ii-results-finland

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
609/1986.
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1986/19860609

Policy brief, Syrjintä Suomessa, Oikeusministeriö 2018, https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/11141214/H%C3%A4irint%C3%A4+Policy+Brief+FI/032fded6-8ccd-acab-0c52-d9d051d50a87/H%C3%A4irint%C3%A4+Policy+Brief+FI.pdf

Selvitys vihapuheesta ja häirinnästä ja niiden vaikutuksista eri vähemmistöryhmiin, Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 7/2016 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76633/omso_7_2016_vipu-raportti_158_s.pdf

Tasa-arvobarometri 2017, Sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisuja 8/2018.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160920

Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014.
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325#Pidp450585008

Viharikos ja vihapuhe, https://www.poliisi.fi/vihapuhe

#EmmeVaikene – Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen?, THL Tasa-arvotiedonkeskus, 2017, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135444/URN_ISBN_978-952-302-940-8.pdf?sequence=1

 

Sivuja päivitetään kampanjan aikana.