Väkivaltaobservatorio

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio on kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja yksityishenkilöiden muodostama verkosto naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Observatorio seuraa lainsäädäntöä, ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimii naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena asiantuntijana.

Väkivaltaobservatorio on osa European Women’s Lobbyn EWL European Observatory against Violence against Women -verkostoa, joka toimii naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Väkivaltaobservatorio perustettiin vuonna 2005, ja sitä koordinoi Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry. Observatorion puheenjohtaja vaihtuu vuosittain. Vuonna 2018 puheenjohtajana toimii Ensi- ja turvakotien liitto.

Toiminnassa mukana olevat järjestöt

Arvot ja periaatteet

Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion arvot ja periaatteet noudattavat European Women’s Lobbyn (EWL) näkemyksiä.

1. Feministinen näkökulma

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidetään rakenteellisena ongelmana, jonka juuret ovat sukupuolten välisessä epätasa-arvossa ja valtasuhteissa. Käsityksemme naisiin kohdistuvasta väkivallasta pohjautuu Pekingin toimintaohjelmaan: ”Naisiin kohdistuva väkivalta on osoitus naisten ja miesten historiallisesti eriarvoisista valtasuhteista, jotka ovat johtaneet siihen, että miehet ovat alistaneet ja syrjineet naisia, sekä estäneet naisten tasavertaisuuden. Naisiin läpi elämän kohdistuva väkivalta juontuu oleellisesti kulttuurisista malleista, varsinkin tiettyjen perinteisten tai tavanomaisten käytäntöjen haitallisista vaikutuksista sekä kaikkiin rodullisiin, sukupuolisiin, kielellisiin tai uskonnollisiin äärimmäisyyksiin liittyvistä teoista, jotka pitävät naiset alistetussa asemassa perheissä, työpaikoilla, yhteisöissä ja yhteiskunnissa.”

2. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta sekä yksityisessä että julkisessa tilassa on ihmisoikeusloukkaus.

3. Naisten itsemääräämisoikeus ja voimaantuminen

Kansalaisjärjestöjen on naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä edistettävä naisten itsemääräämisoikeutta ja voimaantumista.

4.Prostituutio ja ihmiskauppa

Prostituutio ja ihmiskauppa ovat vakavia naisiin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia.

5.Moninaisuuden tunnustaminen

Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä on huomioitava naisten väliset erot ja moninaisuus.

 

Väkivaltaobservatorion hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus). Sopimuksen asettamat velvoitteet on toteutettava kunnolla ja erityisesti väkivallan uhrien palveluihin on panostettava nykyistä enemmän.

  • Turvakodeille ja matalan kynnyksen palveluille on osoitettava riittävä rahoitus.
  • Turvakotiverkosto on laajennettava kansainvälisten suositusten mukaiseksi.
  • Väkivallan uhreja auttava valtakunnallinen 24/7 puhelinpalvelu on otettava käyttöön.
  • Sovittelun käyttäminen lähisuhdeväkivaltarikoksissa on kiellettävä.
  • Lähisuhdeväkivalta on otettava huomioon määrättäessä lasten huoltajuudesta ja tapaamisoikeuksista.

Väkivallan vastaisen työn yhteensovittamiseksi on perustettava tehokas koordinaatioelin.

Ihmiskauppa ja prostituutio

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan mukaan Suomessa on puutteita seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan ja sen uhrien tunnistamisessa. Tämän vuoksi suuri osa uhreista jää vaille apua, ja ihmiskaupparikoksista syytetään ja tuomitaan huomattavan vähän. Nykyinen lainsäädäntö ei puutu tehokkaasti prostituution kysyntään.

  • Seksin ostaminen on kriminalisoitava seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan kysynnän vähentämiseksi.
  • Ulkomaalaislaissa oleva pykälä, jonka perusteella henkilö voidaan poistaa maasta seksuaalipalvelujen myynnin perusteella, on kumottava.
  • Järjestyslain kielto seksuaalipalvelujen myynnistä julkisella paikalla on kumottava.
  • Poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja ja osaamista on lisättävä ihmiskaupan tunnistamiseksi, tutkimiseksi ja syyttämiseksi.
Top